دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد صنایع - صنایع 1390(همراه با پاسخ تشریحی و کلیدی سؤالات) 

این مجموعه ، دربرگیرندۀ دفترچه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۰ صنایع-مهندسی صنایع و صنایع – مهندسی مالی (۱۲۵۹) ، پاسخنامۀ کلیدی و پاسخ تشریحی به سؤالات این آزمون (تایپ شده و به تفکیک دروس) می باشد.
گفتنی است که پاسخنامۀ کلیدی سؤالات این آزمون که از سوی سازمان سنجش منتشر شده است در محافل مهندسی صنایع بحث هایی را به دنبال داشته است ؛ که حاکی از عدم درست بودن بعضی جواب ها و موارد دیگری بوده است.

                                                                               

+ مجموعه پاسخ های تشریحی از سوی دپارتمان مهندسی صنایع منتشر شده است.